Svarvargatan 7 X
svarvarg7-16
svarvarg7-D03
svarvarg7-15
svarvarg7-4
svarvarg7-7
svarvarg7-D02
svarvarg7-23
svarvarg7-D07
svarvarg7-24
svarvarg7-3
svarvarg7-D01
svarvarg7-27
svarvarg7-D09
svarvarg7-28

Planlösning

Svarvargatan 7 bv copy
Svarvargatan 7 o?v copy